Loading...

Terms

Warunki świadczenia usług – aplikacja KISSOGRAPH

I. Definicje:

1. Operator – KN365 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-904), przy ulicy Bernardyńskiej 16A/U1, o nr KRS – 0000520753, nr NIP – 5213677700, nr REGON – 147373945.

2. Aplikacja – oprogramowanie, do którego prawa przysługują Operatorowi, z wykorzystaniem którego możliwe jest świadczenie Usługi, funkcjonujące na określonym rodzaju Sprzętu. Zainstalowanie Aplikacji na Sprzęcie Użytkownika wymaga zaakceptowania przez Użytkownika warunków korzystania z Aplikacji wskazanych przy dokonywaniu instalacji.

3. Sprzęt – urządzenia spełniające określone parametry techniczne i dysponujące dostępem do Internetu, umożliwiające zainstalowanie Aplikacji i korzystanie z Usługi, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń mobilnych (smartfony, tablety). Dostęp do Usługi wymaga dysponowania Sprzętem, spełniającym wymogi określone w Regulaminie.

4. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, dysponującą pełną zdolnością do czynności prawnych, na rzecz której Operator świadczy Usługę. Użytkownik dokonując rejestracji i korzystając z Aplikacji potwierdza, że spełnia ww. warunki.

5. Usługa – dostęp do funkcjonalności Aplikacji, świadczony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie przez Operatora Użytkownikom.

6. Dane – wszelkie dane i informacje, w tym treści takie jak zdjęcia i opisy, dostarczane Operatorowi przez Użytkownika w trakcie korzystania z Aplikacji lub przy okazji świadczenia Usługi.

II. Postanowienia ogólne

 1. Świadczenie Usług drogą elektroniczną w Aplikacji odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin„).
 2. Usługa polega na udostępnieniu Użytkownikom możliwości kontaktu z innymi Użytkownikami, dysponującymi podobnymi zainteresowaniami i poglądami, ocenianymi stosownie do informacji zamieszczanych w ramach profilu Facebook.
 3. Pobranie Aplikacji i korzystanie z Usług jest dobrowolne oraz bezpłatne. Rejestracja konta za pośrednictwem Aplikacji jest dobrowolna.
 4. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje po założeniu przez Użytkownika przypisanego konta, co następuje w bezpośrednim następstwie instalacji Aplikacji.
 5. Dokonując rejestracji konta, Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu, wskazując na jego wiążący charakter.
 6. Dokonując logowania na swoje konto w Aplikacji, Użytkownik potwierdza, iż akceptuje najnowszą wersję Regulaminu i Polityki Prywatności.

III. Zakres i wymogi korzystania z Usługi

6. Dostęp do oferowanych w Aplikacji Usług wymaga:

a. połączenia z siecią Internet;
b. dysponowania przez Użytkownika ważnym kontem zarejestrowanym w serwisie Facebook, założonym zgodnie z regulaminem ww. serwisu;
c. dysponowania Sprzętem o następujących właściwościach:
* dla Użytkowników Sprzętu z systemem operacyjnym Android, wersja 4.0 i wyższe,

7. Korzystanie z Aplikacji wymaga uprzedniej autoryzacji Użytkownika na korzystanie przez Operatora danych udostępnionych za pośrednictwem serwisu Facebook, wskazanych w Polityce prywatności. Akceptacja udostępnienia danych związana jest z charakterem świadczonych Usług, polegających na analizie danych pod kątem doboru Użytkowników o podobnych preferencjach.

8. Mając na względzie, iż korzystanie z Usługi w wymaga połączenia z siecią Internet, korzystanie z Usługi może wiązać się z uruchomieniem płatnej komórkowej transmisji danych, zgodnie z postanowieniami umowy z właściwym operatorem telefonii komórkowej.

9. W ramach Usługi, Użytkownik uzyskuje możliwość skorzystania z następujących funkcjonalności:

a. pobranie Aplikacji,
b. rejestrację konta i stworzenie własnego profilu,
c. możliwość dodania do 9 zdjęć w swoim profilu,
d. integrację z kontem w serwisie Instagram,
e. dokonywanie zmian w opcjach filtrowania: płeć, wiek, lokalizacja i promień,
f. synchronizację danych z serwisem Facebook,
g. przeglądanie profili Użytkowników, dobieranych przez stosowny algorytm Aplikacji,
h. pokazywanie wspólnych między Użytkownikami: stron, lokalizacji, wydarzeń, znajomych,
i. wysyłanie zaproszeń do rozmowy innym Użytkownikom,
j. akceptacja zaproszeń od innych Użytkowników,
k. wysyłanie wiadomości do zaakceptowanych użytkowników,
l. usuwanie wyświetlanych Użytkowników,
m. zgłaszanie wyświetlanych Użytkowników,
n. funkcja zawiadomień „push”.

10. Operator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Aplikacji dla celów prezentacji treści marketingowych, z wykorzystaniem publikacji podmiotów trzecich.

IV. Obowiązki Użytkowników

11. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść przekazywanych Danych i zapewniają, że przekazane Dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz wyrażają osobną zgodę na ich przetwarzanie w związku z realizacją Usługi.

12. Użytkownicy nie mogą wykorzystywać danych pozyskanych w toku korzystania z Aplikacji dla celów innych, niż związanych ze świadczeniem Usług. W szczególności, zakazane jest wykorzystywanie uzyskanych treści w celach komercyjnych oraz w celach bezprawnych.

13. Użytkownikom zakazuje się umieszczania za pośrednictwem Aplikacji oraz przekazywania w ramach komunikacji z innymi Użytkownikami treści o charakterze bezprawnym, godzącym w zasady współżycia społecznego, naruszającym prawa osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich), normy moralne, etyczne oraz zawierających stanowiska popierające radykalne postawy społeczne, w tym prowadzące do postaw dyskryminacyjnych. Użytkownicy w ramach publikowanych Danych i przekazywanych Użytkownikom treści zobligowani są do przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym do nienaruszania dóbr osobistych jakichkolwiek podmiotów oraz do zaniechania jakichkolwiek zachowań, które noszą znamiona bezprawności. W szczególności, Użytkownikom zabrania się rozpowszechnianie treści pornograficznych oraz uprawiania działalności komercyjnej (w tym wysyłania spamu) z wykorzystaniem Aplikacji.

14. Użytkownik winien niezwłocznie zgłosić zachowania o charakterze bezprawnym Operatorowi celem podjęcia kroków zmierzających do zaniechania naruszeń.

15. Użytkownicy są odpowiedzialni za zabezpieczenie wskazywanych przez siebie danych dostępowych do konta oraz są odpowiedzialni za Dane udostępniane Operatorowi oraz innym Użytkownikom za pośrednictwem Aplikacji.

16. Użytkownik odpowiada za problemy techniczne występujące po stronie Sprzętu, które utrudniają bądź uniemożliwiają dostęp do Aplikacji oraz nie są wywołane przyczynami leżącymi po stronie Operatora.

17. Ingerencja Użytkownika w treści składające się na kod źródłowy Aplikacji udostępnionej przez Operatora jest zabroniona.

18. Udostępniając Dane przy wykorzystaniu Aplikacji, jak również wysyłając informacje innym Użytkownikom Użytkownik oświadcza iż, dysponuje uprawnieniami lub zgodami wymaganymi przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby mogły być one opublikowane bez naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich oraz oświadcza, że w odniesieniu do Danych udziela Operatorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna. Przedmiotowe upoważnienie może być w każdej chwili cofnięte przez Użytkownika, ale z uwagi na uwarunkowania techniczne będzie to wówczas związane z niemożliwością świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji

V. Ograniczenia odpowiedzialności

19. Operator nie jest odpowiedzialny za treść wiadomości nadawanych przez Użytkowników.

20. Celem uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że Operator nie dokonuje uprzedniej weryfikacji tożsamości Użytkowników. Operator nie odpowiada za zachowania Użytkowników, na rzecz których świadczy Usługi.

21. Użytkownik zwolni Operatora z odpowiedzialności ponoszonej w zakresie uzasadnionych roszczeń osób trzecich, które są formułowane przeciwko Operatorowi w związku z naruszeniem Regulaminu lub innych zachowań, za które Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny w związku z działaniem Aplikacji lub świadczeniem Usług. Zwolnienie z odpowiedzialności obejmuje także uzasadnione opłaty i koszty sądowe.

22. Z uwagi na potencjalne prace techniczne i konserwacyjne, nieprzerwany i niezakłócony dostępu do Aplikacji nie jest gwarantowany.

23. Oferując usługi świadczone przez Aplikację, Operator nie gwarantuje żadnych skonkretyzowanych rezultatów jej działania, ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji uzyskania kontaktu z innym Użytkownikiem.

VI. Ustanie obowiązywania umowy

24. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczeniu Usługi w każdym czasie, bez podawania przyczyny, poprzez odinstalowanie Aplikacji ze Sprzętu. Usunięcie aplikacji nie jest równoznaczne z usunięciem konta. Konto może zostać usunięte po wysłaniu prośby o usunięcie konta. Prośba o usunięcie konta może być złożona w każdej formie, w tym formie pisemnej, ze względów praktycznych sugeruje się złożenie prośby w formie elektronicznej na adres e-mail: app@kissograph.com, w tytule wiadomości podając „Usunięcie konta Kissograph”.Odpowiedź na prośbę wysyłana w drodze e-mail nadawana jest na adres e-mail przypisany do konta danego użytkownika. Usunięcie konta będzie tożsame z zaprzestaniem świadczenia Usług przez Operatora.

25. Uzyskując informację o zachowaniu sprzecznym z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Operator ma prawo usunąć konto Użytkownika, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy dot. Usług. Z chwilą nałożenia blokady, Użytkownik traci możliwość dostępu do Aplikacji, w tym do ponownej rejestracji konta. Przed skorzystaniem z ww. uprawnienia, Operator jest zobligowany do każdorazowej weryfikacji zarzucanego Użytkownikowi zachowania. Wypowiedzenie umowy przez Operatora i blokada konta jest możliwa w razie zaistnienia jednej z następujących przesłanek:

a. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Aplikacji w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;

b. Użytkownik nie zalogował się ani razu do konta w Aplikacji przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania;

c. Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Operatora w Regulaminie;

d. Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania konta nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania;

e. Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Aplikacji bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Aplikacji,

f. Osoba korzystają z Aplikacji nie spełnia warunków przypisanych Użytkownikom niniejszym Regulaminem, ze szczególnym uwzględnieniem wymogu ukończenia 18 lat życia.

g. zakończenie działalności gospodarczej przez Operatora związanej ze świadczeniem Usług.

26. Przed usunięciem konta Użytkownika i całkowitym zablokowaniem dostępu do Aplikacji, Operator dysponuje uprawnieniem do czasowego zawieszenia świadczenia Usług. Zawieszenie świadczenia Usług obejmuje okres 30 dni.

VII. Reklamacje

27. Użytkownikowi Aplikacji przysługuje prawo do złożenia Operatorowi reklamacji w sprawach związanych z Aplikacją lub świadczeniem Usługi.

28. Jakkolwiek reklamacja może być złożona w każdej formie, w tym formie pisemnej, ze względów praktycznych sugeruje się złożenie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: app@kissograph.com, w tytule wiadomości podając „reklamacja Kissograph”. Reklamacja powinna zawierać oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Odpowiedź na reklamację wysyłana w drodze e-mail nadawana jest na adres e-mail przypisany do konta danego użytkownika.

29. Użytkownik podając e-mail jako formę komunikacji w związku ze świadczonymi Usługami zastrzega, że ma dostęp do wskazanego adresu poczty elektronicznej oraz potwierdza, iż za jej pośrednictwem będzie prowadził korespondencję z Operatorem w związku ze świadczonymi Usługami.

30. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

31. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. W wyjątkowych sytuacjach w których, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub spowodowane jest awarią Sprzętu lub sieci, ww. termin może zostać przedłużony o okres kolejnych 14 dni za uprzednim powiadomieniem Użytkownika.

VII. Postanowienia końcowe

32. Z ważnej przyczyny, ze szczególnym uwzględnieniem względów technicznych, zmiany formuły działania Aplikacji bądź zmian w prawie, Regulamin może ulec zmianie. W takiej sytuacji, Użytkownicy zostaną uprzednio poproszeni o akceptację zmiany warunków Regulaminu. Zmiana Regulaminu nigdy nie będzie wywierać skutku retroaktywnego wobec Użytkowników.

33. Aplikacja stanowi przedmiot ochrony prawa autorskiego, przysługujący Operatorowi. Pod rygorem kroków zastrzeżonych prawem, zabrania się korzystania, przerabiania, usuwania elemntów Aplikacji w związku z realizacją jakichkolwiek innych celów, aniżeli bezpośrednio związanych ze świadczeniem Usług przez Operatora zgodnie z Regulaminem.

34. Niniejszy Regulamin oraz świadczone Usługi podlegają przepisom prawa polskiego.

35. Regulamin jest dostępny pod adresem http://kissograph.com/terms/

36. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Lista załączników:

Nr 1 – polityka prywatności i plików cookies

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

I. Dane dot. Użytkowników

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak konieczne do świadczenia Usług przez Operatora. Zakres pozyskiwanych przez Operatora danych osobowych jest zbieżny z przekazanymi przez Użytkownika na łamach serwisu Facebook stosownie do udzielanej przez Użytkownika zgody, obejmując dane wskazane w pkt 6 poniżej.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Operatora. Tego rodzaju wniosek będzie jednak równoznaczny z koniecznością usunięcia konta w Aplikacji i zaprzestania świadczenia Usług.
 4. Operator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, umowy.
 5. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji Usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji.
 6. Uwzględniając synchronizację z profilem na serwisie Facebook i udzielane przez Użytkownika upoważnienie, Operator dla celów działania Aplikacji będzie przetwarzał dane udostępnione przez Użytkownika w serwisie Facebook, zawarte w następujących polach aktywności użytkownika serwisu Facebook: „public_profile”, „email”, „user_about_me”, „user_friends”, „user_likes”,”user_photos”, „user_birthday”, „user_location”, „user_work_history”, „user_actions.books”, „user_actions.music”, „user_actions.video”, „user_events”, „user_tagged_places”.
 7. W celu świadczenia usług, niezależnie od treści pozyskiwanych z profilu Użytkownika zamieszczonego na portalu Facebook, Operator pozyskuje i gromadzi następujące treści:

a. dane geo-lokalizacyjne Użytkownika,

b. treści wskazane przez Użytkownika w polu „O mnie”,

c. dane o charakterze statystycznym dot. aktywności Użytkownika (w tym polubione profile),

d. dane nadawanych za pośrednictwem Aplikacji wiadomości (w tym chatu) oraz ich adresatów,

e. udostępnione przez Użytkownika zdjęcia.

8. Dane osobowe Użytkownika będą również przechowywane po usunięciu Aplikacji przez Użytkownika lub usunięciu Konta w drodze utrwalenia w systemie teleinformatycznym Operatora. Celem ich całkowitego usunięcia, konieczny jest stosowy wniosek do Operatora.

9. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

II. Pliki cookies

10. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Operatora.
11. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji.
12. Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.
13. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Aplikacji anonimowo lub pod pseudonimem. Sprzedawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Aplikacji .